0,16 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Syndyk masy upadłości Produkcyjno-Handlowej Spółdzielni Spożywców 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 145d zaprasza do składania ofert na zakup: UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/14 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W ŁAZACH, GMINA MIELNO PRZY UL. LEŚNEJ 22 (OŚRODEK WCZASOWY "RUSAŁKA") działka nr 84 o powierzchni 9.858 m2, KW nr KO1K/00026239/6 1. Cena wywoławcza za udział wynosi 171.
Podmiot ogłaszający:
Łódzkie Centrum Reklamy Biuro Ogłoszeń Bożena Piechocka
Termin składania ofert:
2011-01-31

Syndyk masy upadłości

Produkcyjno-Handlowej Spółdzielni Spożywców

92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 145d

zaprasza do składania ofert na zakup:

UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/14 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W ŁAZACH, GMINA MIELNO PRZY UL. LEŚNEJ 22 (OŚRODEK WCZASOWY „RUSAŁKA“)

działka nr 84 o powierzchni 9.858 m2, KW nr KO1K/00026239/6

1. Cena wywoławcza za udział wynosi 171.000,00 zł brutto (sto siedemdziesiąt jeden tys. zł) brutto

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, umieszczoną w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta, Łazy“ należy złożyć w biurze syndyka, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia prasowego.

3. Uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

4. Składający ofertę powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy Spółdzielni nr 03 1090 2705 0000 0001 0400 9405

5. Oferta powinna zawierać:

- firmę i siedzibę (przy osobach fizycznych - imię, nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta)

- oferowaną cenę,

- dowód wpłacenia wadium,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym przedmiotu sprzedaży i regulaminem sprzedaży,

- czytelny podpis oferenta,

- dokumenty dysponowania przez oferenta środkami finansowymi umożliwiającymi zakup, a w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi należy załączyć aktualny wypis z właściwego rejestru.

6. Otwarcie ofert nastąpi w terminie trzech dni od upływu czasu na składanie ofert.

7. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia wybrania oferty zawrzeć umowę sprzedaży oraz wpłacić pełną kwotę ustalonej ceny najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

8. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze syndyka PHSS w Łodzi przy al. Piłsudskiego 145d lub pod numerem telefonu 42 676 73 83.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu