0,05 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
ąd Okręgowy w Krakowie Wydział III Karny, na zasadzie art 131 § 2 kpk zawiadamia osoby pokrzywdzone, że w dniu 23 sierpnia 2011 roku o godzinie 9.00 w sali A - 111 Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział III Karny, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się rozprawa główna w sprawie o sygn. III K 361/10 dotyczącej oskarżonych: Konrada Materny, Katarzyny Kowalczyk, Pauliny Bochnackiej, Urszuli Puzio, Marcina Borzyszkowskiego, Jacka Caby, Andrzeja Źuromskiego, Agnieszki Bonder, Giovanni Urraso, Iwony Winkler, Izabeli Chudzińskiej, Magdaleny Szostak, Dariusza Prajznera, Zofii Iwańskiej i Joanny Cyrnek, przeciwko którym Prokuratura Apelacyjna w Krakowie Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prowadziła śledztwo pod sygnaturą Ap V Ds. 13/09/S. Wymienione osoby są oskarżone m. in. o przest. z art. 258 § 1 kk, art. 189 a § 1 kk, art. 204 § 2 kk, polegające na handlu ludźmi i czerpaniu z tego tytułu korzyści majątkowej, wykorzystując krytyczną sytuację pokrzywdzonych kobiet, werbowali je d
Podmiot ogłaszający:
Sąd Okręgowy Wydział III Karny
Termin składania ofert:
2011-09-14

Zawiadomienie

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III Karny, na zasadzie art 131 § 2 kpk zawiadamia osoby pokrzywdzone, że w dniu 23 sierpnia 2011 roku o godzinie 9.00 w sali A-111 Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział III Karny, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się rozprawa główna w sprawie o sygn. III K 361/10 dotyczącej oskarżonych: Konrada Materny, Katarzyny Kowalczyk, Pauliny Bochnackiej, Urszuli Puzio, Marcina Borzyszkowskiego, Jacka Caby, Andrzeja Źuromskiego, Agnieszki Bonder, Giovanni Urraso, Iwony Winkler, Izabeli Chudzińskiej, Magdaleny Szostak, Dariusza Prajznera, Zofii Iwańskiej i Joanny Cyrnek, przeciwko którym Prokuratura Apelacyjna w Krakowie Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prowadziła śledztwo pod sygnaturą Ap V Ds. 13/09/S.

Wymienione osoby są oskarżone m. in. o przest. z art. 258 § 1 kk, art. 189“a“ § 1 kk, art. 204 § 2 kk, polegające na handlu ludźmi i czerpaniu z tego tytułu korzyści majątkowej, wykorzystując krytyczną sytuację pokrzywdzonych kobiet, werbowali je do pracy na terytorium Republiki Włoskiej oraz Grecji, następnie przekazywali do nocnych klubów. Ponadto część wymienionych oskarżonych pozostaje pod zarzutem bezprawnego uzyskiwania i użytkowania komputerowych programów komercyjnych na szkodę szeregu podmiotów reprezentowanych przez Agencję Hetman w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO w Warszawie, tj. o przest. z art. 278 § 2 kk. Nadto Konrad Materna oskarżony jest o podrobienie dokumentu i posłużenie się nim w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawa, tj. o przest. z art. 270 § 1 kk.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III Karny informuje, iż zgodnie z art. 53 i art. 54 § 1 kpk pokrzywdzony może działać jako strona, w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oświadczenie o zgłoszeniu udziału w charakterze oskarżyciela posiłkowego może zostać złożone najpóźniej do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Stosownie do art. 56 § 1 kpk sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Ponadto pokrzywdzony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego wytoczyć przeciwko oskarżonym powództwo cywilne, może również do czasu zakończenia jego pierwszego przesłuchania przed sądem złożyć wniosek o naprawienie szkody przez oskarżonych.

Zgodnie z art. 387 kpk oskarżeni, mogą zgłosić, do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej, wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie im określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Sąd może taki wniosek uwzględnić, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nie przeprowadzania rozprawy w całości, a wnioskowi nie sprzeciwiają się prokurator, oraz pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o możliwości złożenia takiego wniosku.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu