3,38 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
akcie notarialnym zostanie zamieszczona klauzula, zezwalająca Spółce na nieodpłatne wejście na nieruchomość oznaczoną numerem 96/6 podczas prac konserwatorskich związanych z infrastrukturą podziemną (kable) oraz klauzula, że nowy właściciel został poinformowany o tym, że nieruchomości objęte przetargiem znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie trasy i w związku z powyższym zrzeka się w stosunku do Spółki wszelkich roszczeń z tytułu szkód górniczych na nabytej nieruchomości, w tym również tych mogących wystąpić w W akcie notarialnym zostanie zamieszczona klauzula zezwalająca Spółce na nieruchomość oznaczoną numerem 362/5 w nieruchomość oznaczoną numerem 364/13 w przypadku konieczności usuwania awarii oraz w związku z wykonywaniem prac konserwatorskich związanych z nieruchomości oznaczone numerami 365/3, 364/13, 364/10, 380/5 i 362/5 przez, które przebiega linia L-24, 6kV w celu zabezpieczenia możliwości dostępu do linii w czasie awarii a oraz klauzula że nowy właściciel został poinformo
Podmiot ogłaszający:
Mikrotech SA
Termin składania ofert:
2012-03-21

KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO „KONIN“ w Kleczewie SPÓŁKA AKCYJNA

ul.600-lecia 9, 62-540 Kleczew

ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż

a/ Prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Błonawy Gm. Sompolno będącej własnością KWB „Konin“ w Kleczewie S.A.

Lp. Nieruchomość Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie Cena Wysokość

z oznaczeniem nieruchomości wg nieruchomości nieruchomości wywoławcza wadium

Księgi Wieczystej danych ewidencyjnych - ha netto w złotych

gruntów i budynków w złotych

1 Błonawy 96/6 0,5954 Nieruchomości niezabudowane, Zgodnie ze studium uwarunkowań 8 899,00 890,00

KN1K/00045959/5 położone na terenie wsi w sąsiedztwie i kierunków zagospodarowania

gruntów ornych i przy torach przestrzennego gminy Sompolno

2 Błonawy kolejowych, nie są uprawiane rolniczo. uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej

KN1K/00045959/5 135/3 0,4439 Teren nierówny porośnięty krzewami w Sompolnie Nr XXXI/246/2005 6 635,00 670,00

KN1K/00029500/5 136/4 dziko rosnącymi, lub chwastami z dn. 20-05-2005 r.,

wieloletnimi. nieruchomości przeznaczone są

pod: trwałe łąki zielone.

W akcie notarialnym zostanie zamieszczona klauzula, zezwalająca Spółce na nieodpłatne wejście na nieruchomość oznaczoną numerem 96/6 podczas prac konserwatorskich związanych z infrastrukturą podziemną (kable) oraz klauzula, że nowy właściciel został poinformowany o tym, że nieruchomości objęte przetargiem znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie trasy i w związku z powyższym zrzeka się w stosunku do Spółki wszelkich roszczeń z tytułu szkód górniczych na nabytej nieruchomości, w tym również tych mogących wystąpić w przyszłości.

b/ Prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Kleczew będącej własnością KWB „Konin“ w Kleczewie S.A.

Lp. Nieruchomość Oznaczenie Powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie Cena Wysokość

z oznaczeniem nieruchomości wg nieruchomości nieruchomości wywoławcza wadium

Księgi Wieczystej danych ewidencyjnych - ha netto w złotych

gruntów i budynków w złotych

1 M. Kleczew 362/5 0,8847 Działki nieruchomości położone W obowiązującym planie 10 174,00 1 020,00

KN1N/00047302/2 w północnej i południowo – zachodniej zagospodarowania przestrzennego

części miasta Kleczewa, w sąsiedztwie Gminy Kleczew zatwierdzonym

2 M. Kleczew 364/10 0,3050 odkrywki kopalni węgla, posiadają Uchwałą Rady Miejskiej 3 508,00 360,00

KN1N/00047302/2 nieregularny kształt, częściowo w Kleczewie Nr XXX/303/01

zadrzewione lub zarośnięte z dnia 08-11-2011 r., opublikowanym

3 M. Kleczew 365/3 0,2395 dziko rosnąco roślinnością. w Dzienniku Urzędowym 2 754,00 280,00

KN1N/00047302/2 Województwa Wielkopolskiego

Nr 144, poz. 2948 z 2011r.,

4 M. Kleczew 380/5 0,2418 przedmiotowe działki znajdują się 2 781,00 280,00

KN1N/00047302/2 na terenie oznaczonym:

ZI – zieleń izolacyjna, oraz

5 M. Kleczew 364/13 0,2399 ZN – tereny zieleni. 2 759,00 280,00

KN1N/00047302/2

6 M. Kleczew 62/15 0,2768 6 256,00 630,00

KN1N/00047302/2

7 M. Kleczew 53/13 0,4782 10 807,00 1 090,00

KN1N/00047302/2 57/12

W akcie notarialnym zostanie zamieszczona klauzula zezwalająca Spółce na nieodpłatne wejście na:

nieruchomość oznaczoną numerem 362/5 w celu budowy przez Spółkę rurociągu zasilającego jezioro Stępa,

nieruchomość oznaczoną numerem 364/13 w przypadku konieczności usuwania awarii oraz w związku z wykonywaniem prac konserwatorskich związanych z infrastrukturą podziemną (kabel telekom.)

nieruchomości oznaczone numerami 365/3, 364/13, 364/10, 380/5 i 362/5 przez, które przebiega linia L-24, 6kV w celu zabezpieczenia możliwości dostępu do linii w czasie awarii a także dla potrzeb okresowej konserwacji

oraz klauzula że nowy właściciel został poinformowany o tym, że nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi 53/13, 57/12 i 62/15 objęte przetargiem, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kleczew, przeznaczone są pod strefę ochronną dla miasta Kleczewa i nowy nabywca zobowiązuje się do zachowania ich przeznaczenia.

UWAGA:

W przypadku zakupu ww. nieruchomości Kupujący zobowiązuje się zaakceptować umieszczenie poniższych zapisów w akcie notarialnym:

1. Przedstawiciele KWB „Konin“ w Kleczewie S.A. zastrzegają sobie prawo ewentualnego wejścia na przedmiotowe działki gruntu z robotami górniczymi jeżeli taka konieczność zaistnieje, na co Kupujący wyrażają zgodę i oświadczają, że nie będą czynili przeszkód w ich realizacji. Kupujący zobowiązują się do poinformowania każdoczesnego użytkownika, dzierżawcę, najemcę itp., a także ewentualnego nabywcę przedmiotowych nieruchomości o obowiązku udostępnienia nieruchomości w celu przeprowadzenia przez Sprzedającego lub jego następcę prawnego ww. robót górniczych.

2. Za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania ww. robót Sprzedający lub jego następca prawny zapłaci kupującemu odszkodowanie według zasad wynikających z przepisów ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przy uwzględnieniu sposobu zagospodarowania danej nieruchomości z dnia rozpoczęcia przedmiotowych robót.

3. Sprzedającemu przysługuje pierwszeństwo kupna działek gruntu, których dotyczy umowa sprzedaży na wypadek, gdyby Kupujący sprzedał rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu).

4. Prawo pierwokupu może być wykonane w ciągu dwóch miesięcy od dnia powiadomienia o treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią.

5. Strony umowy ustalają, że w przypadku zbywania w przyszłości innych nieruchomości przez Kupującego na rzecz Sprzedającego lub jego następcy prawnego, Kupujący w jakikolwiek sposób nie będzie uzależniał zbycia tych nieruchomości od nabycia przez Sprzedającego nieruchomości sprzedanych wcześniej na podstawie niniejszej umowy.

6. W razie złamania ustaleń z pkt 5. i zgłoszenie żądania nabycia nieruchomości wcześniej zbytych Kupującemu przez Sprzedającego, Sprzedający jest uprawniony do żądania kary umownej w kwocie odpowiadającej aktualnej wartości wcześniej zbytych nieruchomości, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wyznaczonego przez Sprzedającego.

7. Nowi nabywcy ponoszą koszty notarialne, sądowe i opłaty od czynności cywilno-prawnych, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, należne podatki oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (w przypadku, gdy grunty są obciążone takimi opłatami).

Przetarg odbędzie się 21 marca 2012 r. godz. 10 00 w siedzibie Spółki – na Sali Konferencyjnej OZR w Kleczewie

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie przed przetargiem dowodu wpłaty wadium na podstawie § 7 Rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez Spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U z 2007r. Nr 27 poz. 177zwanego dalej Rozporządzeniem). KWB „Konin“ w Kleczewie S.A. ustala wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na przedmiot przetargu niniejszego ogłoszenia płatne przelewem na konto: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Koninie nr 79 1090 1199 0000 0000 1900 2727. Wadium będzie skuteczne jeżeli wpłynie na wskazane wyżej konto Sprzedawcy do dnia 20 marca 2012 r. (liczy się data wpływu na konto Spółki).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie przed przetargiem oprócz dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, a także okazanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu KRS przedłożenie notarialne potwierdzonego pełnomocnictwa upoważnionego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w § 6 Rozporządzenia. Prowadzący przetarg, przed wywołaniem licytacji sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

Zgodnie z § 8 i 21 Rozporządzenia, KWB Konin w Kleczewie S.A. zastrzega, że wadium przepada na rzecz Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium złożone przez uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu a złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Jeżeli Nabywca nie uiści ceny nabycia najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę nabycia wyższą.

Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi Nabywca. Termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie ustalony po zakończeniu przetargu z wyłonionym w jego drodze nabywcą.

Wymienioną w ogłoszeniu nieruchomości można oglądać w dniach od 15 i 16 marca 2012 r. w miejscu ich położenia w godz. od 900-1400 po skontaktowaniu się z pracownikiem Sprzedawcy. Szczegółowych informacji o przedmiotach przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 63 2476893; 63 2476093; 63 2476173 w godz. od 800-1500.

KWB „Konin“ w Kleczewie S.A. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu