0,08 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
NACZELNIK MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KRAKOWIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 107b § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że dnia 6.03.2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Małopolskiego Urzędu Skarbowego pod adresem Kraków, os. Bohaterów Września 80, w sali konferencyjnej na II piętrze, budynek B, odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu ofert niżej wymienionych pojazdów Ww. pojazdy można oglądać w dniu 5.03.2013 r. w godzinach od 11.00 do 15.00 Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.03.2013 r ., nie później niż do momentu rozpoczęcia Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko bądź nazwę firmy oferenta, dane adresowe oferenta, wskazanie ruchomości do której jest składana oraz oferowaną cenę nabycia. Składaną ofertę należy zapakować w dwie koperty, na wewnętrznej kopercie poza oznaczeniem adresata i n
Podmiot ogłaszający:
Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie
Termin składania ofert:
2013-03-06

NACZELNIK MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W KRAKOWIE

EA/721-267/12/SM/16237

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERT

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 107b § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że dnia 6.03.2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Małopolskiego Urzędu Skarbowego pod adresem Kraków, os. Bohaterów Września 80, w sali konferencyjnej na II piętrze, budynek B, odbędzie się sprzedaż w drodze przetargu ofert niżej wymienionych pojazdów, należących do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Braci Saków 5, NIP: 9930262532, Regon: 852502970:

Lp. 
 
Przedmiot przetargu 
 
Wartość szacunkowa  
w złotych (brutto) 
Cena wywołania 
w złotych (brutto) 

 
Autobus Cacciamali Iveco 65C Urbanino, 
rok produkcji 2004, nr rej. KT 33082, VIN: ZCFC65A0045472206 
33.948,00 
 
25.461,00 
 

 
Autobus Jelcz M101 I3, rok produkcji 2004, nr rej. KT 85428, 
VIN: SUJ10100140000022 
70.848,00 
 
53.136,00 
 

 
Autobus Jelcz M101 I3, rok produkcji 2004, nr rej. KT 85426 
VIN: SUJ10100140000023 
83.394,00 
 
62.545,50 
 

 
Autobus Jelcz M101 I3, rok produkcji 2004, nr rej. KT 85429 
VIN: SUJ10100140000027 
77.613,00 
 
58.209,75 
 

 
Autobus MAN SL223, rok produkcji 2001, nr rej. KT 85509 
VIN: WMAA74ZZZ1T002617 
104.181,00 
 
78.135,75 
 

 
Samochód ciężarowy Renault Premium 270DCI, 
rok produkcji 2004, nr rej. KT 49820, VIN: VF622ACA000108645 
37.300,00  
 
27.975,00 
 

 
Samochód specjalny FSC-Starachowice Star 742,  
rok produkcji 1993, nr rej. KT 48281, VIN: SUSFB2C5PA000834 
6.100,00 
 
4.575,00 
 

 
Samochód specjalny Tatra 815CKD-AV/14, rok produkcji 1990, 
nr rej. KT 48291, VIN: TNU85P186LK096955 
35.100,00 
 
26.325,00 
 

 
Ciągnik siodłowy IVECO, typ 440E39T, rok produkcji 2000, 
nr rej. KT 54314, VIN: WJMM1VRN014232191 
13.400,00 
 
10.050,00 
 
10 
 
Samochód specjalny Jelcz PR 0062/M,  
rok produkcji 1984, nr rej. KT 48297, VIN: 7273 
12.100,00 
 
9.075,00 
 
11 
 
Autobus Jelcz M101 I3, rok produkcji 2004, nr rej. KT 85446 
VIN: SUJ10100140000025 
59.778,00 
 
44.833,50 
 
12 
 
Autobus Jelcz M101 I3, rok produkcji 2004, nr rej. KT 85438, 
VIN: SUJ10100140000024 
80.934,00 
 
60.700,50 
 
13 
 
14 
 
Autobus Mercedes-Benz O405, rok produkcji 1991,  
nr rej. KT 73065, VIN: WDB35700013065978 
Samochód specjalny Star 742, rok produkcji 1992,  
nr rej. KT 48298, VIN: SUSAP82B5PA000366 
18.204,00 
 
6.000,00 
 
13.653,00 
 
4.500,00 
 
15 
 
Naczepa ciężarowa Stokota ELZAM, rok produkcji: 2000,  
nr rej. KT 15476, VIN: SV93NC38BYAE1123 
99.400,00 
 
74.550,00 
 
16 
 
Autobus MAN SL, rok produkcji 2001, nr rej. KT 85375 
VIN: WMAA74ZZZ1T002620 
105.411,00 
 
79.058,25 
 
17 
 
Autobus MAN SL, rok produkcji 2001, nr rej. KT 85367, 
VIN: WMAA74ZZZ1T002618 
91.881,00 
 
68.910,75 
 

Cena wywołania ww. pojazdów wynosi 3/4 wartości szacunkowej. Sprzedaż pojazdów w poz. od 6-10, 14 i 15 jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Ww. pojazdy można oglądać w dniu 5.03.2013 r. w godzinach od 11.00 do 15.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Braci Saków 5. Z oceną techniczną ww. pojazdów można zapoznać się osobiście w Małopolskim Urzędzie Skarbowym w Krakowie, os. Bohaterów Września 80, pok. 220, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.15 lub za pośrednictwem strony internetowej tut. urzędu, tj. www.mus.krakow.pl.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.03.2013 r., nie później niż do momentu rozpoczęcia przetargu, za pośrednictwem poczty na adres: Małopolski Urząd Skarbowy w Krakowie, os. Bohaterów Września 80, 31-621 Kraków, bądź osobiście na dzienniku podawczym Małopolskiego Urzędu Skarbowego.

Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko bądź nazwę firmy oferenta, dane adresowe oferenta, wskazanie ruchomości do której jest składana oraz oferowaną cenę nabycia. Składaną ofertę należy zapakować w dwie koperty, na wewnętrznej kopercie poza oznaczeniem adresata i nadawcy powinien znajdować się wyraźny dopisek „PRZETARG OFERT – NIE OTWIERAĆ PRZED 6.03.2013 r., godz. 11.00“ oraz wskazanie którego z ww. pojazdów dotyczy złożona oferta.

W przypadku, gdy oferent zainteresowany jest uczestnictwem w przetargu kilku pojazdów, powinien złożyć dla każdego z nich ofertę w oddzielnej kopercie.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zakup każdego z ww. pojazdów. Zgodnie z art. 107c § 2 cyt. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w przetargu wezmą udział tylko oferty oferentów obecnych na przetargu. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, jeżeli nie weźmie w nim udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny wywołania.

Osoby przystępujące do przetargu pojazdów wymienionych poz. 1-17 zobowiązane są złożyć organowi wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Wadium będzie przyjmowane w siedzibie Małopolskiego Urzędu Skarbowego w dniu przetargu (pokój 218) od godz. 8.00 do 11.00. Wadium można złożyć gotówką lub czekiem potwierdzonym wystawionym na Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.03.2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, w sali konferencyjnej położonej na II piętrze, budynek B. Wybrana zostanie oferta osoby, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę. W przypadku gdy taką samą cenę, a zarazem najkorzystniejszą, zaoferuje kilka osób, spośród tych ofert wybrana zostanie oferta, która wpłynęła jako pierwsza.

Osoba, której oferta zostanie wybrana, obowiązana jest niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku przetargu uiścić zaoferowaną cenę gotówką lub przedłożyć organowi egzekucyjnemu czek potwierdzony wystawiony na Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, na kwotę co najmniej równą zaoferowanej cenie. Jeżeli tych warunków nie spełni, traci prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wadium. W takim wypadku przetarg wygrywa kolejna oferta z najwyższą ceną.

Urząd nie odpowiada za wady ukryte ruchomości, zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, przesunięcia godziny otwarcia ofert i nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez osoby zainteresowane udziałem w przetargu.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 12-68-17-220, 12-68-17-219.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu