0,10 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej w Kalsku, z uwzględnieniem prawa nabycia bez przetargu przysługującego aktualnemu dzierżawcy. 259/1, 259/6, 261/1, 261/2, 261/3, 65/11, 65/6 Gmina Międzyrzecz, obręb Rojewo, działki nr: 1/3, 13/9, 15/6, 2/3 Powierzchnia nieruchomości: 288,8523 ha (280,4923 ha użytków rolnych) w tym: RIIIa 0,50 ha, RIIIb 1,64 ha, RIVa 7,84 ha, RIVb 23,50 ha, RV 86,0377 ha, RVI 64,27 ha, ŁIV 48,72 ha, ŁV 27,03 ha, ŁVI 4,42 ha, PsIV 2,31 ha, PsV 9,56 ha, PsVI 0,81 ha budynek gospodarczy, obora - chlewnia, obora - stodoła, obora wydojowa, zbiornik paliwa, linia elektroenergetyczna napowietrzna, linia elektroenergetyczna kablowa, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, plac podwórza przy oborze, utwardzenie podwórza, rowy i dreny, ogrodzenie, zbiornik przeciwpożarowy, waga wozowo - samoc
Podmiot ogłaszający:
Agencja Nieruchomości Rolnych O/T Gorzów Wielkopolski
Termin składania ofert:
2013-05-31

NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP.

podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej w Kalsku, z uwzględnieniem prawa nabycia bez przetargu przysługującego aktualnemu dzierżawcy.

ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA „KALSKO IV“

W skład nieruchomości wchodzą:

I.  
Grunty: 
Gmina Międzyrzecz, obręb Kalsko, działki nr: 252/6, 254/3, 254/4, 256/16, 256/20, 256/21, 258/23,

259/1, 259/6, 261/1, 261/2, 261/3, 65/11, 65/6

Gmina Międzyrzecz, obręb Rojewo, działki nr: 1/3, 13/9, 15/6, 2/3

Powierzchnia nieruchomości: 288,8523 ha (280,4923 ha użytków rolnych) w tym:

 
 
 
 
 
 
 
• grunty orne  
• łąki trwałe 
• pastwiska trwałe 
• grunty rolne zabudowane  
• rowy  
• grunty zadrzewione i zakrzewione  
• nieużytki  
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
183,7877 ha; 
80,17 ha; 
12,68 ha; 
1,9346 ha; 
1,92 ha; 
0,25 ha; 
8,11 ha; 

Klasy gleb:

RIIIa – 0,50 ha, RIIIb – 1,64 ha, RIVa – 7,84 ha, RIVb – 23,50 ha, RV – 86,0377 ha, RVI – 64,27 ha, ŁIV – 48,72 ha, ŁV – 27,03 ha, ŁVI – 4,42 ha, PsIV – 2,31 ha, PsV – 9,56 ha, PsVI – 0,81 ha

II.  
Zabudowania: 
garaże-szopa, budynek biurowy, magazyn paliwa, magazyn zboża, wiata stalowa, stodoła-chlewnia, kuźnia,

budynek gospodarczy, obora-chlewnia, obora-stodoła, obora wydojowa, zbiornik paliwa, linia elektroenergetyczna napowietrzna, linia elektroenergetyczna kablowa, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, plac podwórza przy oborze, utwardzenie podwórza, rowy i dreny, ogrodzenie, zbiornik przeciwpożarowy, waga wozowo-samochodowa

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na następujące cele:

 
 
– działka nr 261/1, 13/9, 15/6 – zalesienie 
– działka nr 256/21, 254/4, 1/3, 2/3 – zalesienie z pozostawieniem powierzchni niezadrzewionej 

Część nieruchomości nie objęta planem miejscowym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego opisana jest następująco:

 
 
 
 
 
 
– działka nr 259/1, 254/3 – strefa terenów zieleni oraz strefa produkcji rolnej 
– działki nr: 259/6, 261/2, 256/20 – strefa produkcji rolnej 
– działka nr 261/3 – strefa terenów zieleni otwartej 
– działka nr 258/23, 256/16 – strefa kompleksów leśnych przeznaczonych do zalesienia 
– działka nr 252/6 – strefa produkcji rolnej oraz strefa kompleksów leśnych przeznaczonych do zalesienia 
– działka nr 65/1 – strefa zabudowy związana z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych,  

hodowlanych i leśnych

– działka nr 65/11 – strefa zabudowy związana z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i leśnych oraz strefa terenów zieleni otwartej

Nieruchomość objęta jest zbiorczą księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu nr GW1M/00047564/2.

Przez teren działek nr 13/9, 15/6, 252/6, 256/16, 256/20, 256/21, 261/3, 261/1 przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie zapewnić dostęp do ww. linii przedsiębiorstw je eksploatującemu, w celu przeprowadzenia ich konserwacji lub napraw.

Budynek biurowy częściowo objęty jest umową najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 66,54 m2. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przejęcia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy najmu, która z dniem sprzedaży stanie się umową najmu na czas nieokreślony zgodnie z art. 46a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przestrzegania ograniczeń wynikających z art. 25, 27, 28, 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. nr 239/2005 poz. 219 ze zm.) w stosunku do działek nr 256/20, 256/16, 254/4, 256/21, graniczących z kanałem Białe Łąki.

Cena nieruchomości wynosi 3.238.000,- zł

Szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości zawarte są w wykazie opublikowanym zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń:

 
 
 
 
 
– Oddziału Terenowego ANR w Gorzowie Wlkp. 
– Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Strzelcach Kraj. – Biuro w Międzyrzeczu 
– Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 
– Lubuskiej Izby Rolniczej w Gorzowie Wlkp. 
– sołectwa Kalsko 

oraz w Internecie pod adresem www.anr.gov.pl.

Wykaz stanowi jednocześnie zawiadomienie byłego właściciela lub jego spadkobierców o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości. W przypadku niezłożenia oświadczenia przez byłego właściciela lub jego spadkobierców w terminie podanym w wykazie nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy lub – w przypadku rezygnacji dzierżawcy z prawa pierwszeństwa nabycia – sprzedana w przetargu publicznym z obciążeniem umową dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, pok. 513, tel. (95) 711-53-34.

www.anr.gov.pl

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu