0,06 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Prokuratura Okręgowa w Warszawie
Termin składania ofert:
2013-08-01

Prokuratura Okręgowa w Warszawie na podstawie art. 131 § 2 kpk zawiadamia pokrzywdzonych oraz osoby i instytucje, które złożyły zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, że w sprawie VI Ds. 392/12 w dniu 31.12.2012 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa:

1. przeciwko Andrzejowi S. podejrzanemu o to, że; w okresie od 24 lutego 2006 r. do 13 lipca 2006 r. w Warszawie oraz innych nieustalonych miejscach ukrywał dokumentację Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej Dom Maklerski S.A. w postaci raportów oraz kopii archiwizacyjnych dokumentacji elektronicznej (back up) z danymi dotyczącymi prowadzonej działalności maklerskiej, przez wskazany wyżej Dom Maklerski, w tym, w okresie od 22 czerwca 2006 r. do dnia 13 lipca 2006 r., ukrywając powyższą dokumentację, uniemożliwiał do niej dostęp wyznaczonemu w dniu 22 czerwca 2006 r., w toku postępowania upadłościowego WGI DM S.A. w upadłości, którą to dokumentacją nie miał prawa wyłącznie rozporządzać, tj. o czyn z art. 276 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa;

2. w sprawie ujawnienia w okresie od 15 lutego 2005 r. do 4 kwietnia 2006 r. w Warszawie informacji stanowiącej tajemnicę bankową w postaci danych osobowych klientów Citi Gold, które następnie wykorzystane zostały w działalności WGI DM S.A. tj. o czyn z art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.) na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego;

3. w sprawie fałszowania w okresie od 4 do 25 kwietnia 2006 r. w Warszawie dokumentów w postaci wyciągów bankowych i poleceń przelewów dokumentujących transakcje zlecone i wykonywane przez WGI DM S.A. tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. na podstawie art. 322 § 1 k.p.k., wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa;

4. w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od 28 kwietnia 2005 do 22 czerwca 2006 r. w Warszawie przez członków rady nadzorczej WGI DM SA oraz kluczowych pracowników WGI DM S.A. w wyniku czego doszło do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej klientom WGI DM S.A. tj. o czyn z art. 296 § 1 i 3 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego;

5. w sprawie poświadczenia nieprawdy w okresie od 28 kwietnia 2005 r. do 4 kwietnia 2006 r. w Warszawie w dokumentach przekazywanych przez WGI DM S.A. do KPWiG w postaci: „Bilansu otwarcia WGI DM S.A.“ oraz raportów MRF-01 tj. o czyn z art. 271 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego;

6. w sprawie dokonanego w okresie od stycznia do lutego 2006 r. w Warszawie poświadczenia nieprawdy w deklaracjach PIT-8C za 2005 r. kierowanych przez WGI DM SA tj. o czyn z art. 271 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;

7. w sprawie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w dniu 12 czerwca 2006 r. przed urzędnikiem amerykańskim w Warszawie podczas składania oświadczenia dotyczącego umocowania do występowania w imieniu WGI Consulting sp. z o.o. – jako członkowie zarządu spółki tj. o czyn z art. 272 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu;

8. w sprawie udaremnienia lub ograniczenia zaspokojenia wierzycieli poprzez sprzedaż spółki WGI DM S.A. w dniu 3 kwietnia 2006 r. na rzecz spółki WGI Europe Ltd. tj. o czyn z art. 300 § 1 i 3 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k, wobec braku znamion czynu zabronionego;

9. w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez syndyków masy upadłości WGI DM S.A. oraz WGI Consulting sp. z o.o. w okresie od 5 października 2005 r. do 17 lutego 2010 r. w Warszawie w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym X Gup 270/06 oraz X Gup 250/06 czym działali na szkodę interesu prywatnego – tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego;

10. w sprawie działań podejmowanych w dniu 12 listopada 2007 r. mających na celu udaremnienie wykonania postanowienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie o zabezpieczeniu majątkowym z dnia 1 sierpnia 2006 r. poprzez obciążanie nieruchomości położonej przy ul. Koprowej 2 KW A6M/001422471/8 hipoteką na rzecz Włodzimierza Soporka tj. o czyn z art. 300 § 2 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku znamion czynu zabronionego.

Równocześnie informuje się, że odpis powyższego postanowienia zostanie doręczony tym pokrzywdzonym, którzy o to się zwrócą w terminie zawitym 7 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia (art. 131 § 3 kpk).

Na powyższe postanowienie pokrzywdzonym przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które należy złożyć za pośrednictwem Prokuratury Okręgowej w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 kpk).

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu