3,29 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
IERUCHOMOŚĆ ROLNA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP. W związku z zamiarem sprzedaży nieruchomości zlikwidowanego Lubuskiego Kombinatu Rolnego w Rzepinie Uwaga! Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic Nieruchomość położona w obrębie Radówek, gmina Górzyca, powiat słubicki oznaczona jako w planie zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym uchwałą nr VIII/49/07 z dnia 1.06.2007 r. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zapłata za nabywane mienie może być dokonana z wykorzystaniem tego uprawnienia zgodnie z zapisem ustawy. Niniejszy wykaz, stosownie do przepisu § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państw
Podmiot ogłaszający:
Agencja Nieruchomości Rolnych O/T Gorzów Wielkopolski
Termin składania ofert:
2013-10-14

NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

ODDZIAŁ TERENOWY W GORZOWIE WLKP.

W związku z zamiarem sprzedaży nieruchomości zlikwidowanego Lubuskiego Kombinatu Rolnego w Rzepinie przejętego do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 231, poz. 1700 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 540) oraz ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 233, poz. 1382)

ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży:

Uwaga!

Dokumentacja geodezyjna zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Nabywca w oparciu o otrzymane mapę i opis nieruchomości ustala granice na własny koszt. Wznowienie granic przez Agencję będzie możliwe na koszt nabywcy. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Agencji w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

Nieruchomość położona w obrębie Radówek, gmina Górzyca, powiat słubicki oznaczona jako dz. 202/5, 202/7, 204/12, 204/14, 204/15, 204/16, 204/18, 204/19, 204/20, 207/1, 207/2, 207/3, 207/6, 207/7,

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy uchwalonym uchwałą nr VIII/49/07 z dnia 1.06.2007 r. teren został przeznaczony na lokalizację elektrowni wiatrowych, infrastrukturę towarzyszącą i upraw rolniczych o symbolu EW/R.

Dla nieruchomości prowadzona jest zbiorcza Księga wieczysta GW1S/00030929/2

powierzchnia ogólna – 2,2600 ha

w tym grunty R IIIb 0,3263 ha, RIVa 0,9156 ha, RIVb 0,3023 ha, RV 0,7158 ha,

Cena nieruchomości wynosi 491 000 zł

Zapłata za nabywane mienie winna być dokonana w całości przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży.

W przypadku osób fizycznych, o których mowa w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zapłata za nabywane mienie może być dokonana z wykorzystaniem tego uprawnienia zgodnie z zapisem ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom (z wyłączeniem osoby, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenie z ubezpieczenia społecznego).

Niniejszy wykaz, stosownie do przepisu § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżania ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 540) stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży ww. nieruchomości.

Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu ww. nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie po cenie podanej w niniejszym wykazie. Oświadczenie to należy złożyć w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji w Gorzowie Wlkp. w terminie do dnia 14.10.2013.

W przypadku niezłożenia oświadczenia przez byłego właściciela lub jego spadkobierców w podanym terminie nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu. Forma i termin przetargu określone zostaną w drodze odrębnego ogłoszenia.

Sprzedaż nieruchomości rolnej może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha (art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa). Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia dotyczącego powierzchni posiadanych użytków rolnych (własność, współwłasność).

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, tel. 95 / 782 22 99.

Wykaz wywieszony zostanie w siedzibach:

Urzędu Gminy Górzyca,

Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem Ośno Lubuskie.

Lubuskiej Izby Rolniczej w Gorzowie Wlkp.

Sołectwa wsi Radówek,

Oddziału Terenowego Agencji w Gorzowie Wlkp.,

w internecie: www.anr.gov.pl

www.anr.gov.pl

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu