0,06 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Podmiot ogłaszający:
Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Administracyjny
Termin składania ofert:
2013-10-29

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

WOJSKOWEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO

w Warszawie

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:

1. obywatelstwo polskie;

2. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;

3. udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze dziennikarstwa, działalności wydawniczej, prasowo-informacyjnej, public relations, w tym minimum roczny staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

4. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury (ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy – Prawo prasowe; ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 3/MON z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie);

5. korzystanie z pełni praw publicznych;

6. nieskazanie za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. niekaralność zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

8. umiejętność kierowania zespołem oraz planowania i organizowania.

Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać następujące dokumenty:

1.  
2.  
3.
list motywacyjny; 
życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej; 
pisemne opracowanie programu działania Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie (wizja, misja,

koncepcja działań) w perspektywie 3 lat wraz z wizją rozwoju przedstawionego programu działania w kolejnych 2 latach, w aspekcie zarządzania i polityki wydawniczej (maksimum 6 stron A4);

4.  
5.  
6.
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, w tym na stanowiskach kierowniczych (np. świa

dectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);

7.  
8.  
9.
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;  
oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów

władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie;

11. pisemna zgoda kandydata na dostarczanie informacji dotyczących konkursu za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej.

Dokumenty aplikacyjne muszą być odręcznie podpisane przez kandydatów.

Kandydaci mogą składać referencje, opinie lub rekomendacje dotyczące ich dotychczasowej pracy zawodowej.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA WOJSKOWEGO INSTYTUTU WYDAWNICZEGO W WARSZAWIE“ na adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Departament Prasowo-Informacyjny

al. Niepodległości 218

00-911 Warszawa,

lub składać na powyższy adres, w terminie do 14 listopada 2013 roku. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Ministerstwa Obrony Narodowej – Departamentu Prasowo-Informacyjnego MON do dnia 14 listopada 2013 roku do godz. 15.00. Wnioski dostarczone po tym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie. Postępowanie konkursowe obejmuje weryfikację spełniania wymogów formalnych, ocenę przedstawionego programu działania oraz weryfikacje znajomości przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz posiadania umiejętności kierowania zespołem oraz planowania i organizowania.

Informacje o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie dostępne są na stronie internetowej http://www.mon.gov.pl w dziale Aktualności. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: konkurswiw@mon.gov.pl.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu