0,05 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku
Podmiot ogłaszający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Termin składania ofert:
2013-12-30

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Koninie

ogłasza konkurs na stanowisko

N a c z e l n e j P i e l ę g n i a r k i

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. nr 151 poz. 896) w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 5 lat pracy w zawodzie,

tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 7 lat pracy w zawodzie.

Oferta powinna zawierać:

– 
podanie o przyjęcie na stanowisko naczelnej pielęgniarki, 
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska naczelnej pielęgniarki

w tym prawo wykonywania zawodu w oryginałach lub kopiach potwierdzonych notarialnie lub przez właściwą Izbę Pielęgniarek i Położnych, albo radcę prawnego,

– 
– 
– 
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 
inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 
zaświadczenie o niekaralności, 
oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania

konkursowego na stanowisko naczelnej pielęgniarki.

Kandydat, który złożył ofertę, na swoją prośbę może otrzymać materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Turku w siedzibie zakładu w Sekretariacie (pokój nr 10).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku ul. Poduchowne 1(pokój nr 10) w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym i podania do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie zakładu. Na kopercie umieszcza się imię, nazwisko, adres kandydata i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację:

„Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku,

ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek“

Przewidziany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 90 dni od zakończenia okresu składania dokumentów. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 
 
 
 
Dyrektor 
SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku 
Paweł Czerwiński
Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu