0,06 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
Termin składania ofert:
2014-03-31

Zaproszenie do sk�adania ofert

w zwi�zku z likwidacj� przedsi�biorstwa

Likwidator sp�ki Przedsi�biorstwo Rob�t In�ynieryjnych Budownictwa Warszawa Zak�ad Rob�t Drogowych sp. z o.o. w likwidacji z siedzib� w Warszawie przy ul. Bia�o��ckiej 231, w zwi�zku z zamiarem sprzeda�y wytw�rni mas bitumicznych Teltomat V3S oraz innych ruchomo�ci Sp�ki, zaprasza do sk�adania ofert kupna na nast�puj�cych zasadach:

1. wykaz ruchomo�ci Sp�ki przeznaczonych do sprzeda�y, wraz z cenami minimalnymi dost�pny jest na stronie internetowej: www.pribwzrd.com.pl;

2. sprzeda� odbywa� si� b�dzie w oparciu o regulamin sprzeda�y dost�pny na stronie internetowej: www.pribwzrd.com.pl.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu