0,27 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości MPRI Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27,

z dnia 6 grudnia 2016 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej MPRI Sp. z o.o.),
z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wymienionych poniżej nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości będzie odbywała się zgodnie z „Regulaminem przetargów ustnych nieograniczonych i ofertowych pisemnych na sprzedaż praw własności i praw użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” (dalej Regulamin).

Zapraszamy do składania pisemnych ofert na zakup wymienionych poniżej nieruchomości:

lokalizacja: ul. Senatorska 33 – Plac Zamkowy / Plac Bankowy, Warszawa

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 33, działki nr 6/1 i 6/2, obręb 5-03-04 o powierzchni 948 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW WA4M/00159437/6, na której znajduje się budynek administracyjno-usługowy w stanie zerowym. Użytkowanie wieczyste gruntu do dnia 05 grudnia 2089 r., (dalej Senatorska 33).

Nieruchomość położona jest w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów warszawskiego Śródmieścia. Ulica Senatorska łączy XVII-wieczny Plac Zamkowy z Placem Bankowym – skrzyżowanie dwóch arterii miejskich, ul. Marszałkowskiej i Al. Solidarności. W sąsiedztwie znajduje się Ogród Saski, obiekty zabytkowe, obiekty historyczne i kulturalno-oświatowe oraz budynki administracyjne i biurowo-usługowe. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Cena wywoławcza: 3 205 000,00 zł netto (plus VAT)

lokalizacja: ul. Rostafińskich 4 - Mokotów, Warszawa

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. J. J. Rostafińskich 4, działka nr 2
o powierzchni 8 213 m
2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW WA2M/00151351/9. Nieruchomość zabudowana jest dwuczęściowym, jednopiętrowym budynkiem z lat 70-tych, używanym do celów biurowych, o łącznej powierzchni użytkowej 2 631,95 m2, będącym przedmiotem najmu, (dalej Rostafińskich 4)

Nieruchomość zlokalizowana jest niedaleko Centrum, w prestiżowej dzielnicy w sercu Mokotowa, w kompleksie parkowym Pole Mokotowskie. Atutem lokalizacji budynku są parkowe położenie oraz sąsiedztwo nowoczesnych osiedli mieszkaniowych
i kompleksów biurowych. Okoliczna infrastruktura stanowi dogodny punkt komunikacyjny i zapewnia szybki dojazd m.in.
do lotniska im. Fryderyka Chopina, centrum miasta i obwodnicy miejskiej.

Cena wywoławcza: 9 200 000,00 zł netto (plus VAT)

lokalizacja: ul. Kupiecka 12 – Białołęka, Warszawa

3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Kupieckiej 12, składającej się z działki ew. 14/21 z obrębu 4-07-02 o powierzchni 4 577 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA3M/00210481/8 cz., (dalej Kupiecka 12).

Nieruchomość położona jest na osiedlu Żerań Wschodni, w sąsiedztwie Hal Targowych Marywilska 44 i odnogi Kanału Żerańskiego. Grunt zabudowany budynkiem o pow. użytkowej 643,65 m2. Działka gruntu obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa na czas nieoznaczony. W części budynku zlokalizowana jest stacja transformatorowa, zajmująca powierzchnię 250,66 m2, nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz obecnego właściciela sieci energetycznej (MPRI) oraz przejazdu i przechodu w celu umożliwienia dostępu do stacji transformatorowej. Część działki przy jej północnej granicy o powierzchni 13,22 m2 zajęta jest pod komorę przepompowni ścieków, nabywca zobowiązany będzie ustanowić nieodpłatną na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz obecnego właściciela sieci wodno-kanalizacyjnej (MPRI).

Cena wywoławcza: 1 490 000,00 zł netto (plus VAT)

lokalizacja: ul. Kupiecka 3 – Żerań, Warszawa

4. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Kupieckiej 3, działka
nr 14/46, o powierzchni 296 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW WA3M/00210481/8cz., (dalej Kupiecka 3).

Nieruchomość położona jest na osiedlu Żerań Wschodni, w sąsiedztwie Hal Targowych Marywilska 44.

Cena wywoławcza: 40 000,00 zł netto (plus VAT)

Ze stanem nieruchomości można zapoznać się do dnia składania ofert. Oferent będzie miał możliwość zapoznania się
z dokumentami dotyczącymi nieruchomości po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 16.00 w terminie do dnia składania ofert. Oferent będzie miał możliwość sporządzenia due diligence faktycznego
i prawnego na koszt własny. MPRI Sp. z o.o. udostępni dokumenty na potrzeby badania due diligence podmiotowi uprawnionemu do jego sporządzenia wskazanemu przez oferenta. Warunkiem przekazania powyższych informacji jest podpisanie deklaracji
o zachowaniu poufności.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty na każdą wybraną nieruchomość oddzielnie z dopiskiem „Oferta na nieruchomość, adres: ...”,
w sekretariacie MPRI Sp. z o.o., 01-531 Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. Oferty można składać
do dnia 5 stycznia 2017 r., do godz. 12.00, w sekretariacie MPRI Sp. z o.o., adres
i warunki jak wyżej (o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty na w/w. adres).

2. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu (na nr rachunku MPRI Sp. z o.o.: 86 1160 2202 0000 0001 2419 4079), powinna nastąpić w terminie do dnia 4 stycznia 2017 r., według poniższego schematu:

a) Senatorska 33 – 320 500,00 zł,

b) Rostafińskich 4 – 920 000,00 zł,

c) Kupiecka 12 – 149 000,00 zł,

d) Kupiecka 3 – 4 000,00 zł,

O dotrzymaniu warunku uczestnictwa w przetargu decyduje moment uznania rachunku bankowego MPRI Sp. z o.o. Wpłacone wadium podlega zwrotowi na rzecz oferenta, przepadkowi na rzecz MPRI Sp. z o.o. lub zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Wpłata wadium będzie jednocześnie uznawana za zaakceptowanie warunków Regulaminu i pozostałych warunków przetargu.

II. Oferta powinna zawierać z uwzględnieniem § 3 i 4 w/w Regulaminu:

1. Dane oferenta – imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi jego dane, numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

2. Nazwę, siedzibę i adres, status prawny oferenta, osoby upoważnionej do jego reprezentacji, telefon kontaktowy,
a w przypadku osób zagranicznych również adres do doręczeń na terenie Polski.

3. Podpis oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.

4. W przypadku konieczności uzyskania zgody na nabycie przedmiotu przetargu – zgodę właściwych organów kupującego
(§ 4. ust.1 pkt.6 Regulaminu).

5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem, jak również aprobuje treści z niego wynikające oraz, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

6. Dowód wpłaty wadium.

III. Wybór oferty

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 stycznia 2017 r., o godz. 13.00, w obecności Komisji Przetargowej, w MPRI Sp. z o.o. przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 w Warszawie, natomiast ogłoszenie wyników przetargów nastąpi w ciągu 7 dni od otwarcia ofert. Termin zawarcia stosownej umowy zostanie wyznaczony przez MPRI Sp. z o.o., z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

2. Warunki udziału w wyborze ofert określa Regulamin dostępny na stronie internetowej pod adresem www.mpri.pl, przesyłany również drogą elektroniczną na wskazany przez zainteresowany podmiot adres e-mail.

3. MPRI Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w całości bądź w części oraz unieważnienia przetargu
w całości lub w części bez podania przyczyny, zgodnie z przyjętym Regulaminem.

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt z Biurem Zarządzania Nieruchomościami:
Katarzyna Potęga, tel. 22 540 02 63, e-mail: k.potega@mpri.pl

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu