0,19 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
Termin składania ofert:
2017-09-28

SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO

Syndyk masy upadłości „ECO-CAPITAL” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie, tel. 517 37 37 44, 55 641 64 44, na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 02 sierpnia 2017 r. (sygn. akt V GUp 4/15) oraz postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 07 sierpnia 2017 r. (sygn. akt V GUp 4/15) zawiadamia o przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego (w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego), położonego w Pasłęku, woj. warmińsko-mazurskie, przy ul. Dworcowej (zakład pirolizy zużytych opon samochodowych).

W skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem przetargu wchodzą następujące składniki majątkowe:

a) prawo własności działki gruntu nr 45/1 o powierzchni 2,9965 ha, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym, w trakcie budowy, o powierzchni użytkowej 2 831,61 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1E/00095983/9;

b) rzeczy ruchome oraz wartości niematerialne i prawne,

wszystkie szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 10.08.2016 r. nr 064-F/OS/2016, operacie wyceny nr 22-T/2016 z dnia 11.03.2016 r. oraz klauzuli potwierdzającej aktualność oszacowania wartości z dnia 05.07.2017 r., które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności, środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych oraz ładowarki Manitou.

Sprzedaż przedsiębiorstwa opisanego wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 8 366 033,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści trzy złote) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

Oferty nabycia sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „PRZETARG – przedsiębiorstwo „ECO-CAPITAL” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej położone w Pasłęku, sygn. akt V GUp 4/15”, do dnia 12 października 2017 r. na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Sądu.

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 836 603,30 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 19 9484 1206 2850 0852 3259 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi pod nadzorem Sędziego Komisarza na posiedzeniu jawnym w dniu 19 października 2017 r. o godzinie 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu ul. Płk. Dąbka 8-12 sala nr 333.

Ze stanem technicznym i rzeczowym przedsiębiorstwa można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55 641 64 44 oraz nr 517 37 37 44, e-mail: syndyk@syndyk24.pl, fax 55 641 64 44.

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się na stronie internetowej syndyka www.syndyk24.pl.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu