0,18 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
Termin składania ofert:
2017-09-28

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MASY UPADŁOŚCI

Syndyk masy upadłości Jolanty Leśniewskiej-Dumała, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, tel. 517 37 37 44, 55 641 64 44, na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 02 sierpnia 2017 r. (sygn. akt V GUp 4/16), oraz postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 07 sierpnia 2017 r. (sygn. akt V GUp 4/16) zawiadamia o przetargu na sprzedaż udziałów w nieruchomościach upadłej, położonych w Koleczkowie, woj. pomorskie, gmina Szemud, powiat wejherowski.

Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż następujących nieruchomości:

a) udział 1/2 w prawie własności niezabudowanej działki gruntu nr 482/3 o powierzchni 0,2059 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1W/00065887/1, oraz

b) udział 1/4 w prawie własności niezabudowanej działki gruntu nr 482/6 o powierzchni 0,0384 ha, stanowiącej drogę dojazdową, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1W/00065882/6,

szczegółowo opisane w operacie szacunkowym z dnia 23.02.2017 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Piotra Jasińskiego.

Sprzedaż opisanych wyżej udziałów w nieruchomościach może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 106 950,00 zł (sto sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

Oferty nabycia sporządzone w języku polskim należy składać w zapieczętowanych kopertach, oznaczonych dopiskiem „PRZETARG – nieruchomość w Koleczkowie, postępowanie upadłościowe Jolanty Leśniewskiej-Dumała, sygn. akt V GUp 4/16”, do dnia 16 października 2017 r. na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg. O terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do Sądu.

Składający ofertę powinien uiścić w terminie składania ofert wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 10 695,00 zł) na rachunek syndyka masy upadłości nr 27 9484 1206 3850 0852 5178 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Wskazany rachunek bankowy powinien być uznany najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi pod nadzorem Sędziego Komisarza na posiedzeniu jawnym w dniu 19 października 2017 r. o godzinie 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu ul. Płk. Dąbka 8-12 sala nr 333.

Ze stanem technicznym i rzeczowym nieruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr 55 641 64 44 oraz nr 517 37 37 44, e-mail: syndyk@syndyk24.pl, fax 55 641 64 44.

Szczegółowe warunki przetargu znajdują się na stronie internetowej syndyka www.syndyk24.pl.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu