0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Termin składania ofert:
2017-11-20

Garwolin, dnia 2 listopada 2017 roku

G.6620.20.2017.MS

ZAWIADOMIENIE

Starosta Powiatu Garwolińskicgo

na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 1629, z późn. zm.)

zawiadamia,

że w dniach od 21 listopada 2017 roku do 11 grudnia 2017 roku w godzinach 8.00–15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, budynek B, pok. nr 12, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych, projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków wsi Stary Puznów, gminy Garwolin, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego, wykonany w 2017 roku przez „LEVEL” Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Spółkę z o.o. z/s ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

– rejestru gruntów,

– rejestru budynków,

– kartotek budynków,

– mapy ewidencyjnej,

opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1a i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dniu 17 maju 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 1629, z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 1034, z późn. zm.).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z wyżej wymienioną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu