0,02 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia Wydział VI Cywilny

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny pod sygnaturą akt VI Ns 585/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
po Janie Jerzym Uchto
, synu Pawła i Stefani z domu Uchto, urodzonym w dniu 12 stycznia 1935 roku w Warszawie, ostatnio
zamieszkałym w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 66 m. 97, zmarłym w dniu 20 listopada 2017 roku w Warszawie, wzywając spadkobierców, by w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swe prawa do spadku, pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu