0,17 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z treścią zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048 wraz z uzasadnieniem.

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod pozycją 4790 w dniu 25 września 2019 r. i weszło w życie w dniu 10 października 2019 r.

Treść aktu wraz z uzasadnieniem zamieszczona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w zakładce „zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie”: http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie.

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie

Marcin Siedlecki

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu