0,14 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Miasto Stołeczne Warszawa

zawiadamia,

że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy przez innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej – w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) – sposób korzystania z nieruchomości położonych w Warszawie, w Dzielnicy Wawer, przy ul. Hafciarskiej, opisanych jako grunty niehipotekowane, oznaczonych jako dz. ew. 195/3, 195/4 z obrębu 3-10-03, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie sieci elektroenergetycznej kablowej nn.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy (ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, I piętro) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu