0,14 MB   Powrót Komunikat
Przedmiot ogłoszenia:
Komunikat
Podmiot ogłaszający:
Miasto Stołeczne Warszawa

OGŁOSZENIE

W myśl art. 214b ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), ogłasza się, co następuje:

W Biurze Spraw Dekretowych Urzędu miasta stołecznego Warszawy (zwanym dalej „Urzędem”), z wniosku z dnia 7 lutego 1949 r., złożonego przez adwokata Zygmunta Jaczewskiego działającego jako pełnomocnik Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie (zwanej dalej „Wnioskodawcą”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231 (ostatnie znane Urzędowi miejsce siedziby Wnioskodawcy) toczy się postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego w trybie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279, zwane dalej „Postępowaniem dekretowym”) dla nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kochowskiego 4 oznaczonej dawniej jako Nieruchomość nr hip. 9845 (zwanej dalej: „Nieruchomością”). W sprawie nie wpłynęło żadne inne pismo pochodzące od strony oprócz ww. wniosku.

Prezydent m.st. Warszawy wzywa Wnioskodawcę lub jego następców prawnych, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Urzędu, podając swój aktualny adres zamieszkania, a następnie w terminie kolejnych trzech miesięcy udowodnili swe prawa do Nieruchomości, pod rygorem umorzenia Postępowania dekretowego.

W przypadku bezskutecznego upływu sześciomiesięcznego terminu do zgłoszenia swojego udziału w sprawie i podania aktualnego adresu, a w razie zgłoszenia swych praw i podania adresu – po bezskutecznym upływie terminu kolejnych trzech miesięcy, Postępowanie dekretowe zostanie umorzone, stosownie do art. 214b ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Znajdź podobne
Znajdź tego samego podmiotu