Szukałeś: >> Komunikaty
Znaleziono: 14086 wyników
Komunikaty
Termin składania ofert
Przedmiot ogłoszenia
Podmiot ogłaszający: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Spółka z o.o. w Zamościu ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu na:
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
Dyrekcja Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Instytut Energii Atomowej
Rada Naukowa Instytutu Energii Atomowej POLATOM dyrektora Instytutu Energii Atomowej POLATOM
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Maria Wachowska
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie w I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą I Ns 526/09 toczy się postępowanie z wniosku Marii Wachowskiej o stwierdzenie, że Zofia i Edward małżonkowie Pielak nabyli z dniem 31.12.1981 r. przez zasiedzenie własność zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 38 o powierzchni 789 m 2 Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa do opisanej wyżej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie ono udowodnione.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Łódzkie Centrum Reklamy Biuro Ogłoszeń Bożena Piechocka
Zakłady Drobiarskie DROB - OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA GENERALNEGO WYKONAWCĘ DOKOŃCZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA: Realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu uboju i rozbioru drobiu z mrożnią składową, produkcją mączki mięsno-kostnej oraz tłuszczów technicznych z częścią socjalno-biurowo-handlową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdem z drogi lokalnej, przebudową rowu melioracyjnego . 6) Uprawnieni do kontaktu z oferentami: Jolanta Stolarska, tel./fax 44 616 47 94, e - mail: drob_bogs@interia.pl , poniedziałek - piątek w godzinach 7.00 - 15.00 7) inwestor zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyn.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
prowadzony w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w MPWiK Sp. z o.o. na technicznym i osobami zdolnymi do Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca powinien oświadczyć, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie usługi polegające na wykoszeniu obszarów (łąk, traw) o powierzchni nie mniejszej niż 70 ha, z c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca powinien oświadczyć, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 90 5. SIWZ można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego pokój 23 lub za zaliczeniem pocztowym lub pobrać w 10. Miejsce składania ofert: kancelaria MPWiK Sp. z o.o. w terminie do 25.02.2011 r. do godz. MPWiK Sp. z o.o. ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław tel. 71 34-09-500, fax 71 372-37-20
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Concept Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
w postępowaniu upadłościowym Concept Spółka z o.o.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Agencja Nieruchomości Rolnych O/T Wrocław
YKAZ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Oddział Terenowy we Wrocławiu podaje do na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w cena: 1 464 200,00 zł, powierzchnia 28,6300 położonej w gminie Domaniów, powiat oławski, woj. dolnośląskie, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Kuchary jako działka nr 71 AM Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta 19754 przez Sąd Rejonowy w Oławie. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Domaniów działka oznaczona Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy z dnia 8.05.1993 roku trwającą do dnia 7.05.2011 roku. Dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Z pełną treścią wykazu można się zapoznać w siedzibie Oddziału Terenowego ANR we Wrocławiu, ul. Mińska 60, w Urzędzie Gminy Domaniów, w Starostwie Powiatowym w Oławie, w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, ul. Zwycięska 12, w Sołectwie wsi Kuchary oraz na stronach internetowych ANR www.anr.gov.pl w
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
Dyrekcja SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ogłasza Konkurs na stanowiska kierowników Oddziałów: Chirurgii Urazowo - Ginekologiczno - Obserwacyjno - Neurologicznego Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać: Kandydaci proszeni są o złożenie niżej wymienionych dokumentów: - zaświadczenia o posiadanych specjalizacjach, stopniach i tytułach naukowych, Dokumenty proszę kierować pod adresem: Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka, ul. Gamowska 3; 47-400 Racibórz, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem zwrotnym z adnotacją Konkurs na Kierownika Oddziału ............... O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
pokaż...
Podmiot ogłaszający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka
im. Janusza Korczaka w Słupsku w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Pielęgniarki Naczelnej
pokaż...
Komunikaty stałe
Termin składania ofert
Przedmiot ogłoszenia
2014-12-24
Podmiot ogłaszający: Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny
Komunikat
pokaż...
2014-12-26
Podmiot ogłaszający: Marek Polus
Komunikat
pokaż...
2014-12-26
Podmiot ogłaszający: Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Komunikat
pokaż...